Pagina geactualiseerd op 5 juni 2021

GDPR - AVG - Privacyverklaring van Galerie Hans Dietze

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u via onze website contact opneemt en ons i.v.m. een eventuele wens of opdracht verzoekt om contact met u op te nemen.

U ervaart hierbij precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Galerie Hans Dietze (Handelsnaam: Galerie Hans Dietze) U dient zich ervan bewust te zijn dat Galerie Hans Dietze niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan, ons privacybeleid te accepteren.

Galerie Hans Dietze respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld en secuur worden opgeslagen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis, uw ringmaat en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. Tevens worden bewaard: Uw wensen betreffende uw opdracht en verdere aan de opdracht gerelateerde gegevens.

Doel voor het bewaren van uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft worden uitsluitend bewaard om aan uw opdracht te kunnen voldoen. De door u actief verstrekte informatie wordt door Galerie Hans Dietze uitsluitend gebruikt voor de interne administratie en voor de directe communicatie die betrekking heeft tot een door u geplaatste verzoek of opdracht. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden o.a. gebruikt om antwoord te geven op uw vragen en om uw eventuele bestelling te kunnen verwerken. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.

Wat doen we met uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via e-mail of het reactieformulier op onze site aanmeldt met het verzoek om informatie over onze sieraden te verstrekken of met de wens om met u contact op te nemen, vragen we u om vermelding van enkele relevante persoonsgegevens. Zoals o.a. uw naam en e-mailadres en een korte omschrijving van de reden van uw verzoek om met u contact op te mogen nemen. Zie voor meer informatie hierover ook het hoofdstuk "Invullen van het reactieformulier op onze website" in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren. We nemen uitsluitend op uw uitdrukkelijke verzoek contact met u op. U wordt door Galerie Hans Dietze op geen enkele wijze ongevraagd benaderd. Wij sturen geen mailings.

Beveiliging persoonsgegevens
Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn in onze computer opgeslagen en met een wachtwoord beveiligd. Hans Dietze, eigenaar van Galerie Hans Dietze, is als enige bevoegd deze persoonsgegevens in te zien.

SSL beveiliging
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient de beheerder van een website de persoonsgegevens van zijn bezoekers te beschermen. De website van Galerie Hans Dietze is op grond van deze wet SSL beveiligd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en alle door u verstrekte data blijven bij ons zo lang bewaard als het doel waarvoor wij deze data van u hebben ontvangen dit rechtvaardigt, maar voor een maximale periode van de voor uw aankoop geldige garantieperiode. Daarna worden uw persoonsgegevens en alle aan uw opdracht gerelateerde data uit het adresbestand verwijderd en vernietigd. Mocht u willen, dat wij voornoemde gegevens zonder tijdbegrenzing bewaren, dan kunt u ons hiertoe schriftelijk toestemming verlenen. U kunt dit (liefst) per e-mail doen. Het (e-mail) adres vindt u onder de text van deze Privacyverklaring. U heeft op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen. Lees hiertoe a.u.b. de volgende twee artikels.

Recht op inzage, wijzigen of volledige vernietiging van uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw gegevens in te zien en deze, indien nodig of gewenst, te laten wijzigen, te laten vernietigen of over te dragen aan een door u aan te wijzen derde. U kunt hierover in een e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Het e-mail adres en het telefoon nummer vindt u op de homepage van onze website of onderaan van deze GDPR - AVG - Privacyverklaring. Wij reageren op zo kort mogelijke termijn op uw verzoek. De maximale wettelijk toegestane termijn hiervoor is 4 weken.

Onder de GDPR - AVG gelden de volgende rechten: (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht van bezwaar

Uw persoonsgegevens en derden
De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen nooit op enigerlei wijze door Galerie Hans Dietze gepubliceerd worden. De bij ons digitaal opgeslagen bestanden zullen alléén voor de volgende uitzonderingen met derden worden gedeeld.

 • op uw uitdrukkelijke verzoek,
 • waar dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld op verzoek van justitie en/of na een rechterlijke uitspraak
 • met de in Nederland gevestigde leverancier van de hosting omgeving. Dit gebeurt echter alléén in de vorm van tijdelijk opgeslagen IP nummers. Met deze leverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten die garandeert, dat de webhoster zich aan de volledige geheimhoudingsplicht houdt zoals vereist onder de regels van GDPR.

Cookies
Cookies zijn kleine textbestanden die via de website op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden kunnen de navigatie-gebruiksvriendelijkheid van een website vergemakkelijken.

Onze site gebruikt zogenaamde functie cookies die er toe dienen om de website goed te laten functioneren. Er worden géén tracking cookies gebruikt. Er worden door ons geen bezoekersaantallen geteld. Ook wordt er door ons geen analyse gedaan wat het bezoek van onze website e.d. aangaat.

Wij hebben onze website naar beste weten op tracking (analyse) cookies getest en hebben geen dergelijke cookies kunnen constateren.

De op onze website geplaatste functie cookies kunnen overigens niet herleid worden naar een persoon. Uw naam, adres, leeftijd, geslacht zijn onbekend bij functie cookies. Wilt u na het bezoek van onze website generlei cookies op uw harde schrijf bewaren, dan kunt u deze daarna eenvoudig verwijderen in uw browser.

Uw cookie settings aanpassen en/of cookies blokkeren
Wilt u liever dat door het bezoek op een website geen cookies op uw computer geplaatst worden? Via de privacyinstellingen van uw browser kunt u cookies van specifieke websites blokkeren, of alle cookies van alle websites die u bezoekt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

 • Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
 • Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
 • Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
 • Meer informatie over cookie-instellingen Safari
 • Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player

Let op: indien u cookies blokkeert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het blokkeren van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Communicatie met Galerie Hans Dietze
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we uw berichten zo lang bewaren als de inhoud van uw e-mails dit redelijkerwijs rechtvaardigt. Daarna worden uw e-mails uit onze account verwijdert. Mocht u willen dat uw e-mails zonder tijdbegrenzing worden bewaard, dan verplicht de wet ons om uw schriftelijke toestemming hiervoor te verkrijgen. Dit kunt u (liefst) per e-mail aan ons kenbaar maken. Het (e-mail) adres vindt u onderaan de text van deze Privacyverklaring. U heeft op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen. Lees hiertoe a.u.b. de artikels “Onder de GDPR - AVG gelden de volgende rechten”: (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens) en “Recht op inzage, wijzigen of volledige vernietiging van uw persoonsgegevens” zoals beschreven in de text van deze Privacyverklaring.

Invullen van het contactformulier op onze website
Om uw vragen die u ons via het contactformulier op onze website toe laat komen te kunnen beantwoorden en om het formulier te kunnen verzenden, verzoeken wij u om verschillende velden in te vullen. De velden die van een Asterisk [*] zijn voorzien moeten verplicht worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden. De overige velden zonder de [*] zijn optionele velden. Bij deze velden heeft u de keuze of u de vragen wel of niet wilt invullen. Het contactformulier van onze website wordt vervolgens naar ons mailadres gestuurd.

Camerabeelden
Wij gebruiken in onze studio/atelier permanent cameratoezicht om diefstal tegen te gaan, maar ook om onze klanten te beschermen. Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten, maken wij gebruik van beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie en justitie. Dit alles echter geheel in lijn met de wet en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor camerabeelden, zoals uit winkels, geldt een bewaartermijn van 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals een winkeldiefstal, dan mag de winkelier de beelden bewaren tot dit is afgehandeld. (Bron: AP- Autoriteit Persoonsgegevens)

Nieuwsbrieven - Mailings
Galerie Hans Dietze stuurt geen nieuwsbrieven of andere ongevraagde e-mails. Uw persoonsgegevens zullen derhalve nooit voor communicatie gebruikt worden die u niet zelf geïnitieerd heeft. Communicatie met u gebeurt uitsluitend op uw uitdrukkelijke verzoek. (Bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer uw opdracht klaar is).

Autoriteit Persoonsgegevens
Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen die met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Actualiseringen van deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Het is derhalve ons advies om deze pagina regelmatig te bezoeken en te lezen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u graag contact met ons opnemen.

Adresgegevens van de Galerie
Galerie Hans Dietze
Postbus 10444
1001 EK Amsterdam
+31631799938
E-mail: mail@hansdietze.com